Privacy
Bescherming Persoonsgegevens
Ik neem de privacy van persoonsgegevens serieus. Ik zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Waarom heb ik deze gegevens nodig?
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst (WGBO). In het dossier worden gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk of van belang zijn. Het doel van de gegevensvastlegging dient onder andere: je behandeling, de administratie, het maken van afspraken, het maken van facturen, de volgende informatie zal in het dossier worden opgenomen.

  • Naam- en adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Medische gegevens
  • Relevante maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie)

Je gegevens zal ik alleen delen als jij daar toestemming voor geeft.
Dit zou bijvoorbeeld nodig kunnen zijn bij verwijzing naar een andere zorgverlener of voor geanonimiseerd gebruik tijdens overleg met collega’s.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
Ik bewaar je persoonsgegevens zolang als dit wettelijk is voorgeschreven.
Als er geen overeenkomst met je tot stand komt, zal ik de gegevens niet bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Acupunctuur Oud West. Ik zal dan binnen 5 dagen op je verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als Acupunctuur Oud West bovengenoemde niet naleeft.

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Lidmaatschap KAB

Via het lidmaatschap van de NVA ben ik automatisch lid van Koepel Alternatieve Behandelwijze Koepel KAB.
De  KAB is een koepelorganisatie waarbij verschillende verenigingen zijn aangesloten en waarborgt kwaliteit van de bij haar aangesloten therapeuten.
De koepel KAB vertegenwoordigd haar leden in alle contacten naar verzekeraars, overheid en andere instanties.

Klachtenprocedure
Als lid van de NVA ben ik automatisch aangesloten bij de Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het Ministerie van VWS. Daarmee voldoe ik aan een van de eisen van de Wkkgz, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
Heb je een klacht? Ben je ontevreden over de manier waarop je behandeld of bejegend bent en kom je er met mij niet uit? Dan kun je een klacht indienen: Klachtenprocedure